Ủy ban nhân dân xã
  • Cập nhật: 31/12/2019
  • Lượt xem: 407 lượt xem

Ủy ban nhân dân xã

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Đinh Ngọc Trai

Chủ tịch

0972817691

2.

Phùng Xuân Liên

Phó Chủ tịch

0978388213

3.

Đinh Văn Tiệp

Phó Chủ tịch

0398013003